Editor-in-Chief:

Professor Zhongwei Guan

Professor Zhicheng He

Editorial Board Members: 

Professor Lei Chen, the Pennsylvania State University, USA

Professor Yuantong Gu, Queensland University of Technology, Australia

Professor Xu Guo, Dalian University of Technology, China

Professor Moon Ki Kim, Sungkyunkwan University, Korea

Professor Jinson Leng, Harbin Institute of Technology, China

Professor Toshio Nagashima, Sophia University, Japan

Professor Xiongqi Peng, Shanghai Jiao Tong University, China

Professor Prasad Potluri, University of Manchester, UK

Professor Carlo Sansour, University of Nottingham, UK

Professor John Summerscales, University of Plymouth, UK

Professor Kaiyang Zeng, National University of Singapore, Singapore

Professor David Chen, National Taiwan University, Taiwan